ΕΛΟΤ HD 384 – Πίνακες υπολογισμών – Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού

Δομή και χρήση των πινάκων

Το μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα των ηλεκτρικών γραμμών δίνεται από τους Πίνακες 52-Κ1 μέχρι 52-Κ3, ανάλογα με το υλικό της μόνωσης και με τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης. Οι τιμές των Πινάκων 52-Κ1 μέχρι 52-Κ3, πρέπει να διορθώνονται, εφόσον συντρέχει περίπτωση, πολλαπλασιαζόμενες με τους συντελεστές που παρέχονται από τους Πίνακες 52-Δ1 μέχρι 52-Δ3 και 52-Ε1 μέχρι 52-Ε5.

Η διαγραμματική απεικόνιση που πρέπει ακολουθούν οι υπολογισμοί φαίνεται παρακάτω:

Πίνακας 52-K1

Αφορά ηλεκτρικές γραμμές με μονωμένους αγωγούς ή με πολυπολικά καλώδια, με μόνωση από PVC ή EPR ή XLPE (βλ. Πίνακα 52-Γ), στις οποίες η απαγωγή θερμότητας επηρεάζεται από τους τοίχους ή άλλα δομικά στοιχεία. Οι γραμμές είναι είτε εντοιχισμένες (χωνευτές), είτε επιτοίχιες (ορατές), είτε τοποθετημένες μέσα σε κοιλότητες της κατασκευής του κτιρίου, σε αυλάκια δαπέδου κλπ.

Για τον υπολογισμό του μέγιστου ρεύματος καταχωρούμε τα δεδομένα (υλικό μόνωσης, πλήθος φορτιζόμενων αγωγών, αν είναι μονωμένος αγωγός ή πολυπολικό καλωδίο, τον τρόπο εγκατάστασης, κλπ) σύμφωνα με τις επεξηγήσεις που έχουν καταχωρηθεί αριστερά.

Στην διαγραμματική απεικόνιση
Στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384

Πίνακας 52-K2

Αφορά ηλεκτρικές γραμμές με μονοπολικά ή πολυπολικά καλώδια, με μόνωση από PVC ή EPR ή XLPE, στις οποίες η απαγωγή θερμότητας δεν επηρεάζεται από τοίχο ή άλλα δομικά στοιχεία. Η απόσταση από τον πλησιέστερο τοίχο είναι μεγαλύτερη ή ίση προς 0,3D όπου D η εξωτερική διάμετρος της γραμμής.

Στην διαγραμματική απεικόνιση
Στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384

Πίνακας 52-K3

Αφορά μονοπολικά ή πολυπολικά καλώδια, με μόνωση από PVC ή EPR ή XLPE τοποθετημένα στο έδαφος.

Στην διαγραμματική απεικόνιση

Στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384

Πίνακας 52-Δ1

Δίνει τους συντελεστές διόρθωσης με τους οποίους πρέπει να πολλαπλασιάζονται οι τιμές των Πινάκων 52-Κ1 και 52-Κ2 όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι διαφορετική από 30o Κελσίου.

Στην διαγραμματική απεικόνιση
Στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384

Πίνακας 52-Δ2

Δίνει τους συντελεστές διόρθωσης των τιμών του Πίνακα 52-Κ3 που πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν η θερμοκρασία του εδάφους είναι διαφορετική από 20οC.

Στην διαγραμματική απεικόνιση
Στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384

Πίνακας 52-Δ3

Παρέχει τους συντελεστές διόρθωσης των τιμών του Πίνακα 52-Κ3 που πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν η ειδική θερμική αντίσταση του εδάφους είναι διαφορετική από 2,5 Κ.m/W

Στην διαγραμματική απεικόνιση
Στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384

Πίνακας 52-Ε1

Παρέχει τους συντελεστές διόρθωσης που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τους Πίνακες 52- Κ1 και 52-Κ2 για τις ομάδες περισσότερων από ένα κυκλωμάτων ή για τις ομάδες περισσότερων από ένα πολυπολικών καλωδίων, όταν η απόσταση μεταξύ των αγωγών ή των καλωδίων είναι μικρότερη από το διπλάσιο της εξωτερικής διαμέτρου τους.

Στην διαγραμματική απεικόνιση
Στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384

Πίνακες 52-Ε2 & Ε3

Παρέχουν τους συντελεστές διόρθωσης λόγω ομαδοποίησης καλωδίων που είναι θαμμένα στο έδαφος, είτε απευθείας (Πίνακας 52-Ε2), είτε μέσα σε οχετούς (Πίνακας 52-Ε3). Με τους συντελεστές αυτούς πρέπει να πολλαπλασιάζονται οι τιμές του Πίνακα 52-Κ3

Στην διαγραμματική απεικόνηση
Στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 (E2 & E3)

Πίνακες 52-Ε4 & Ε5

Οι πίνακες 52-Ε4 και 52-Ε5 παρέχουν τους συντελεστές διόρθωσης για τον Πίνακα 52-Κ2 λόγω ομαδοποίησης των καλωδίων που είναι τοποθετημένα σε διάτρητους φορείς καλωδίων, σε συρμάτινα πλέγματα ή σε βραχίονες, σε απόσταση από τοίχους ή άλλα δομικά στοιχεία. Ο Πίνακας 52-Ε4 αφορά πολυπολικά καλώδια και ο Πίνακας 52-Ε5 μονοπολικά.

Στην διαγραμματική απεικόνιση

Στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 (E4 & E5)